Algemene voorwaarden alpetour touristische GmbH

1. TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST
D.m.v. toezending van onze vrijblijvende offerte nodigen wij de klant uit, met ons een overeenkomst aan te gaan. De reisovereenkomst komt tot stand d.m.v. onze schriftelijke bevestiging van de boeking.

2. BETALING
a) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging een aanbetaling van 10% van de totale reissom te worden voldaan. Het restant van de reissom dient uiterlijk 30 dagen voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van alpetour. Dit geldt alleen als alpetour de reiziger van tevoren een garantiecertificaat (Sicherungsschein) van het garantiefonds Zürich Versicherung AG heeft overhandigd. Deze garantiecertificaten worden alleen aan reizigers afgegeven, niet aan commerciële bedrijven die zelf als reisorganisatie optreden.
b) Betalingen dienen direct aan alpetour te worden voldaan.

3. VERPLICHTING VAN DE REISORGANISATORalpetour is verplicht tot het uitvoeren van de reis zoals ze in de reisgids wordt beschreven, voor zover schriftelijk niets anders is overeengekomen.


4. WIJZIGING VAN DE REISOVEREENKOMST VOOR VERTREK
a) alpetour behoudt zich het recht voor, voor totstandkoming van de reisovereenkomst eventuele wijzigingen in het reisprogramma, zoals beschreven in de reisgids, toe te lichten en de reiziger voor boeking hierover te informeren.
b) Indien voor vertrek bekend wordt, dat alpetour niet kan voldoen aan haar verplichtingen jegens de reiziger, heeft alpetour het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen, indien een gelijkwaardig alternatief kan worden aangeboden.
c) De overeengekomen reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals bij alpetour bekend ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. alpetour behoudt zich het recht voor, eventuele verhogingen van prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen aan de reiziger door te berekenen, indien er tussen het sluiten van de overeenkomst en de dag van vertrek een tijdsbestek van meer dan 4 maanden ligt.
d) Indien de reissom of een wezenlijk punt van de overeengekomen dienstverlening (bijv. verblijf of vervoer) moet worden gewijzigd, is de reisorganisator verplicht dit onmiddellijk, en uiterlijk 21 dagen voor vertrek, aan de reiziger mee te delen. Na dit tijdstip zijn geen wijzigingen in de reissom meer mogelijk. Indien de reissom meer dan 5% wordt verhoogd, of een wezenlijk punt van de reisovereenkomst wordt gewijzigd, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst kosteloos te annuleren, of deelname aan een minstens gelijkwaardige reis te verlangen, voor zover de reisorganisator in staat is een gelijkwaardig alternatief voor dezelfde reissom aan te bieden. De reiziger die gebruik wenst te maken van deze rechten, moet dit onmiddellijk na ontvangst van het bericht over de wijziging aan de reisorganisatie kenbaar maken.

5. ANNULERING DOOR DE REIZIGER
De reiziger heeft het recht de reis voor vertrek te annuleren. Annulering van de reisovereenkomst dient schriftelijk te geschieden. Bij annulering van de reisovereenkomst zijn er voor iedere reiziger annuleringskosten verschuldigd.
alpetour heeft het recht deze kosten ofwel als vaste percentages van de reissom (volgens § 651i Abs. 3 ALLGEMEINE REISEBEDINGUNGEN DER ALPETOUR TOURISTISCHE GMBH BGB), ofwel de concreet ontstane kosten (volgens § 651i, Abs. 2 BGB) in rekening te brengen. De vaste percentages die worden berekend, zijn als volgt: bij annulering t/m 30 dagen voor vertrek: 10% van de reissom; vanaf 29 t/m 22 dagen voor vertrek: 20% van de reissom; vanaf 21 t/m 15 dagen voor vertrek: 30% van de reissom; vanaf 14 t/m 7 dagen voor vertrek: 50% van de reissom; vanaf 6 dagen voor vertrek: 80% van de reissom. Deze regelingen gelden ook, wanneer afzonderlijke reizigers die deel uit maken van een groep, de reis annuleren of op de dag van vertrek niet verschijnen. Het staat de reiziger vrij aan te tonen dat geen of slechts geringe schade is ontstaan.

 
6. WAARBORG
a) Hulp en bijstand
Indien de reis niet overeenkomstig de reisovereenkomst verloopt, kan de reiziger bijstand verlangen. alpetour kan de bijstand weigeren, indien dit onevenredige kosten met zich mee brengt. alpetour kan ook bijstand verlenen door een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
b) Vermindering van de reissom
In geval van tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst kan de reiziger een passende vermindering van de reissom verlangen. De reiziger is verplicht, elke tekortkoming zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de reisleiding ter plaatse. Indien er geen reisleiding aanwezig is of deze niet bereikbaar is, moet de tekortkoming telefonisch aan alpetour Touristische GmbH kenbaar gemaakt worden (tel. +49-8151-775 227). Indien de tekortkoming niet wordt gemeld, verliest de reiziger het recht op vermindering van de reissom.
c) Opzegging van de reisovereenkomst
Indien de reiziger schade lijdt ten gevolge van tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst en alpetour verleent binnen aanvaardbare termijn geen bijstand, kan de reiziger de reisovereenkomst in het kader van de wettelijke bepalingen opzeggen. Hetzelfde geldt wanneer het ten gevolge van een tekortkoming, om belangrijke en voor alpetour herkenbare redenen, niet redelijk is van de reiziger te verwachten, de reis voort te zetten. Het is niet nodig een aanvaardbare termijn te bepalen indien het verlenen van hulp en bijstand onmogelijk is, door de reisorganisator wordt geweigerd of de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst in essentieel belang van de reiziger is en zodoende gerechtvaardigd is.
d) Schadevergoeding
De reiziger kan ongeacht de vermindering van de reissom of opzegging van de reisovereenkomst schadevergoeding verlangen ten gevolge van het niet nakomen van de reisovereenkomst. Dit geldt niet indien de schade niet te wijten is aan de schuld van de reisorganisator of het gevolg is van een omstandigheid die niet toe te schrijven is aan de reisorganisator.

7. KLACHTEN
a) Indien een klacht ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost en de reiziger zijn recht op eventuele schadevergoeding wil doen gelden, moet deze uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij alpetour Touristische GmbH, Josef-Jägerhuber-Straße 6, 82319
Starnberg, Duitsland.
b) Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot de bevoegde rechter wenden. Dit recht vervalt twee jaar na afloop van de reis.

8. BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISATOR
a) De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator.
b) Indien op een in de reis begrepen dienst een Internationaal Verdrag of wettelijke bepaling van toepassing is die een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator en van de desbetreffende dienstverlener dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
c) Indien de reisorganisator optreedt als luchtvrachtvervoerder, wordt de aansprakelijkheid overeenkomstig de bepalingen van de luchtvaartwetgeving en de Internationale Verdragen van Warschau, Den Haag, Guadalajara en het Verdrag van Montréal (voor vluchten naar de VS en Canada) geregeld. Deze verdragen beperken doorgaans de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij zowel bij dood of lichamelijk letsel als bij schade door verlies of beschadiging van bagage. Voor zover de reisorganisator in andere gevallen dienstverlener is, is hij aansprakelijk volgens de voor deze geldende bepalingen.
d) De aansprakelijkheid van de reisorganisator is bij materiële schade, die geen gevolg is van opzet of grove schuld, beperkt tot € 4.100,-. Indien de drievoudige reissom hoger is dan dit bedrag, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot een hoogte van driemaal de reissom. Deze bedragen gelden per reis en per reiziger. In verband hiermee wordt het de reiziger ten zeerste aangeraden, een reis- en bagageverzekering af te sluiten.
e) alpetour is niet aansprakelijk voor tekortkoming bij de uitvoering van diensten die geen wezenlijk punt van de overeengekomen dienstverlening zijn en die door een derde worden uitgevoerd en in de beschrijving van de reis ook duidelijk als zodanig worden aangeduid (sportwedstrijden, theaterbezoeken,
tentoonstellingen, enz.).
f) Indien alpetour bij cruises optreedt als reder, wordt de aansprakelijkheid ook volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel en de Wetgeving binnenvaart geregeld.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Op alle onder deze voorwaarden geldende overeenkomsten is uitsluitend Duits recht van toepassing. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomsten geldt uitsluitend Starnberg als bevoegde rechtbank.

10. ONGELDIGHEID VAN AFZONDERLIJKE CLAUSULES
De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst leidt niet tot ongeldigheid van de overeenkomst in zijn geheel.

Wij zijn er voor u

Contactpersoon stedenreizen:

Michel van Ooijen
Tel.: +49-8151-775 221
Fax: +49-8151-775 23221
m.vanooijen(at)alpetour.de

Contactpersoon skireizen:

Yvette Meyer
Tel.: +49-8151-775 140
Fax: +49-8151-775 23140
y.meyer(at)@alpetour.de

Of bel gratis: 0800-0221274